Allmäna Villkor

Allmänna Villkor (Se for English in the bottom)

Samtliga priser är angivna inklusive moms. Alla varor skickas från Sverige

Frakt 29 kr   Fraktfritt vid order över 499 kr. Frakten syns i kundvagnen.

Mitro Trading håller alltid en mycket låg fraktkostnad! Mitro Trading reserverar sig för prisändringar,
slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra
annonser. Levererade varor förblir Mitro Tradings egendom till dess full likvid
erlagts. Som kund måste man vara minst 18 år eller ha målsmans tillstånd att
lägga beställningar. Vid försäljning till konsument följer Mitro Trading
konsumentköpslagen. Vid eventuell tvist följer Mitro Trading ARN:s rekommendationer.

BETALNING

Vi har Klarna betalning.

Mitro Trading fraktar med I första hand Posten och DHL då det garanterar snabba leveranser

Eventuella skador på paket anmäles vid utlämningskontor, och hanteras
efter distributörens policy. Vi väljer själva ut det billigaste alternativet
för att kunna hålla våra låga fraktpriser.

Ångerrätt

Kund har 2 veckors ångerrätt från att varan är mottagen. Är det ej fel på varan står kund för returfrakt.

Mitrotrading betalar tillbaka beloppet senast 2 veckor efter att returen mottagits och kontrollerats.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

Vid beställda men ej uthämtade varor debiteras kunden en minimiavgift om *150 kronor för att täcka
Mitro Tradings administration- och transportkostnader. Försändelsen ligger kvar i 14
dagar hos postombudet innan den returneras.

*Outlöst försändelse värde upp ill 2500kr debiteras med 150 kr.Överstigande värde

debiteras med 10% av varans värde för att täcka omkostnader,frakter mm.

 

BETALNING

Mitro Trading erbjuder Klarna Betalning

ANSVAR OCH GARANTI

Allt användande av de produkter vi säljer sker på egen risk och vi ersätter
ej produkter eller utrustning som blivit skadade i samband med användandet av
våra produkter. Mitro Trading lämnar 6 månaders garanti på alla produkter om inget annat anges.

Vill man returnera en trasig produkt bör man först fylla i en returanmälan. När returansökningen blivit godkänd skickar kunden in varan. Notera att ett erhållet returnummer betyder inte att returen i sig kommer godkännas. Skickas en produkt tillbaka utan returnummer eller i olämpligt emballage kan returen bli försenad eller nekas helt och hållet.

Mitro Trading testar alla returnerade produkter och finns det inget fel eller om felet beror på handhavandefel debiteras kunden 199 kronor för
Mitro Tradings omkostnader. Mitro Trading har rätt att antingen avhjälpa felet eller företa omleverans. Kunden har rätt att reklamera en produkt om produktens egenskaper skiljer sig från produktbeskrivningen.

Reavaror går ej att återlämna

EJ UTHÄMTAD försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall snarast möjligt anmälas till distributören och Mitro Trading.
Kunden bör inte lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om man tror att
innehållet är oskadat. Om man upptäcker skada först efter att man öppnat
paketet reklamerar man omedelbart distributören och Mitro Trading.

SEKRETESS

Mitro Trading är ansvarig för personuppgifter kunden lämnar vid köp och lagras i
säkra datorsystem och hanteras enligt bestämmelserna i PUL. Information kunden
lämnar vid beställningen används endast internt och skickas bara till tredje
part om det krävs för att fullfölja beställningen, exempelvis fakturering och
logistikpartner. Kunden har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter Mitro Trading har
sparat. Man har också rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas.
Kontakta kundtjänst för detta.

COOKIES

Mitro Tradings webbshop använder sig av kakor och måste enligt lagen om
elektronisk kommunikation informera alla besökare om detta. Om ni inte har
aktiverat kakor kan ni fortfarande titta på produkterna i butiken, men ni kan
inte handla. Kakan används för att hålla reda på kundvagnen.

 

Terms and Conditions

All prices are including VAT. Mitro Trading keeps
Always a solid low shipping cost! Mitro Trading reserves the right to change prices,
end sale and any factual inaccuracies that may appear on our site or in our
ads. Delivered goods remain Mitro Trading’s property until full payment
paid. As a customer, you must be 18 years or older to
place orders. When selling to consumers is Mitro Trading
Consumer Sales Act. In any dispute follows Mitro Trading ARN’s recommendations.

SHIPPING

Mitro Trading transports primarily with DHL and the Post as it ensures quick delivery

Any damage to the package be reported at the extradition offices, and managed
after the distributor’s policy. We select themselves out the cheapest option
to keep our low shipping costs.

Unclaimed consignments

At the ordered but not picked goods the customer is charged a minimum fee of * 150 kronor to cover
Mitro Trading administration and transportation costs. The envelope is left in the 14
days of mail proxy before it is returned.

* Unclaimed consignments worth up ill 2500kr charged with 150 kr.Överstigande value

is charged with 10% of its value to cover expenses, freight etc.

Discounted products is not possible to return the

PAYMENT

Mitrotrading provides Klarna in the current situation

LIABILITY AND GUARANTEE

Any use of the products we sell at your own risk and we replace
not products or equipment that has been damaged in connection with the use of
our products. Mitro Trading 6 months warranty on all products unless otherwise
anges.Vill to return a defective product should first
fill in a return notification. When the return application
pass sends the customer into the product. Note that a resulting return code
does not return by itself will be accepted. Sent a product back
without the return number or inappropriate packaging can return be delayed or denied
completely hållet.Mitro Trading test all returned products, and there is no
error or fault caused by handling errors customer will be charged 199 SEK
Mitro Trading expenses. Mitro Trading has the right to either remedy the defect or
redelivery. The customer has the right to return a product if the product characteristics
different from the product description.
DAMAGE

Transport damage shall as soon as possible be reported to the distributor and Mitro Trading.
The customer should not bail out a package that looks damaged, even if you think
the contents are undamaged. If you find damage only after opening
Package complain immediately distributor and Mitro Trading.

SECRECY

Mitro Trading is responsible for personal data leaving the customer in the purchase and stored in
secure computer systems and managed under the provisions of the Personal Data Act. customer Information
leaving the order is only used internally and is sent only to third
parties if required to complete the order, such as billing and
logistics partner. The customer has the right to request the information Mitro Trading has
saved. You also have the right to request that the data be changed or deleted.
Contact customer service for this.

COOKIES

Mitro Trading’s online store uses cookies and must be under the law on
electronic communication to inform all visitors about this. If you have not
cookies enabled, you can still look at the products in the store, but you can
not acting. The cake is used to keep track of your shopping cart.

 

Returer  Skickas till:

Mitro Trading

Sjögatan 10,

55332, Jönköping / Sverige

 

Om Företaget:

Mitro Trading – Petter Windefors AB

Org.nr: 559170-0439

Adress: Sjögatan 10, 55332 Jönköping

info@mitrotrading.se

www.mitrotrading.se