Allmäna Villkor

See bottom of page for terms in English

 1. LEVERANS
 2. BETALNING
 3. ÅNGERRÄTT
 4. OUTLÖST FÖRSÄNDELSE
 5. REKLAMATION – ANSVAR OCH GARANTI
 6. TRANSPORTSKADOR
 7. SEKRETESS
 8. COOKIES
 9. KONTAKT

Leverans

Mitro Trading fraktar med i första hand PostNord då det garanterar snabba leveranser.

Eventuella skador på paket anmäles vid utlämningskontor, och hanteras
efter distributörens policy.

Samtliga priser är angivna inklusive moms. Alla varor skickas från eget lager i Jönköping, Sverige.

Frakt: 49 kr
Fraktfritt: Ordervärde (ex. fraktavgift) över 499 kr.
Frakten syns i kundvagnen.

Mitro Trading reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser.

 • Levererade varor förblir Mitro Tradings egendom till dess full likvid
  erlagts.
 • Som kund måste man vara minst 18 år eller ha målsmans tillstånd att
  lägga beställningar.
 • Vid försäljning till konsument följer Mitro Trading
 • konsumentköpslagen.
  Vid eventuell tvist följer Mitro Trading ARN:s rekommendationer.

Betalning

Vi använder Klarna’s kassa på hemsidan.

Klarna har en mängd olika alternativ; allt från direktbetalning med kort till avbetalningsplan.

Om man som företag önskar handla av oss så har vi andra alternativ än Klarna vad gäller företagsfakturor.
Kontakta info@mitrotrading.se så berättar vi mer.

Ångerrätt

Kund har 2 veckors ångerrätt från att varan är levererad (antingen till paketombud eller hem/brevlåda).

Du har rätt att undersöka varan
Du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion. Men tänk på att inte hantera varan mer än nödvändigt. Gör du det riskerar du att få ersätta varans värdeminskning.
Vid köp av en hygienartikel finns ej möjligheten att ångra köpet om produkten har tagits ur originalförpackningen.

Meddela att du ångrar köpet
Det finns inget laga krav som säger att du måste ångra dig på ett särskilt sätt, men för att kunna bevisa att du ångrat dig bör du göra det skriftligen (brev eller e-post) och ej över telefon för att det ska kunna bokföras korrekt.

Vänligen skriv ett meddelande till oss och meddela oss om er intention att returnera köpet. Meddelandet bör inehålla beställningens ordernummer.

Vid ångrade köp står kund för returfrakt.

Mitro Trading betalar tillbaka beloppet efter en retur senast 2 veckor efter att returen har mottagits och kontrollerats.

Ångrade köp skickas till:
Mitro Trading i Jönköping
Sjögatan 10
55332 Jönköping / Sverige


Outlöst Försändelse

Vid beställda men ej uthämtade varor debiteras kunden en minimiavgift om *150 kronor för att täcka administrations- och returtransportkostnader.

Försändelser ligger kvar i 14 dagar hos postombudet innan den returneras.

*Outlöst försändelse värde upp till 2500kr debiteras med 150 kr.
Överstigande värde debiteras med 10% av varans värde för att täcka omkostnader, frakter mm.

EJ UTHÄMTAD försändelse betraktas EJ som utnyttjande av ångerrätten.


Reklamation – Ansvar och Garanti

Allt användande av de produkter vi säljer sker på egen risk och vi ersätter ej produkter eller utrustning som blivit skadade i samband med användandet av våra produkter.

Mitro Trading lämnar 6 månaders garanti på alla produkter om inget annat anges.

Vill man returnera en trasig produkt bör man först göra en returanmälan per e-post, eller kontakta oss genom formulär på hemsidan.
När returansökningen blivit godkänd skickar kunden in varan.
Notera att ett påbörjat returärende betyder inte att returen i sig kommer godkännas. Skickas en produkt tillbaka utan ett giltigt ärende eller i olämpligt emballage kan returen bli försenad eller nekas helt och hållet.

Mitro Trading testar alla returnerade produkter och finns det inget fel, eller om felet beror på handhavandefel, debiteras kunden 199 kronor för Mitro Tradings omkostnader.

Mitro Trading har rätt att antingen avhjälpa felet eller företa omleverans.


Transportskador

Transportskada skall snarast möjligt anmälas till distributören och Mitro Trading.

Kunden bör inte lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om man tror att
innehållet är oskadat. Om man upptäcker skada först efter att man öppnat
paketet reklamerar man omedelbart distributören och Mitro Trading.


Sekretess


 • Mitro Trading är ansvarig för personuppgifter kunden lämnar vid köp och lagras i säkra datorsystem och hanteras enligt bestämmelserna i PUL.
 • Information kunden lämnar vid beställningen används endast internt och skickas bara till tredje part om det krävs för att fullfölja beställningen, exempelvis fakturering och logistikpartner.
 • Kunden har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter Mitro Trading har
  sparat. Man har också rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas.
  Kontakta kundtjänst för detta.


Cookies

Mitro Tradings webbshop använder sig av kakor och måste enligt lagen om elektronisk kommunikation informera alla besökare om detta.
Om ni inte har aktiverat kakor kan ni fortfarande titta på produkterna i butiken, men ni kan inte handla. Kakan används för att hålla reda på kundvagnen.


Kontakt

MITRO TRADING I JÖNKÖPING
Postadress:
Mitro Trading i Jönköping
Sjögatan 10
55332 Jönköping / Sverige

Företaget:
Mitro Trading  i Jönköping
WinKes i Jönköping AB
Org.nr: 559170-0439

Adress:
Sjögatan 10
55332 Jönköping

info@mitrotrading.se
tel. 070 026 12 45

www.mitrotrading.se


EnglishShipping

Mitro Trading transports primarily with PostNord as it ensures quick delivery. Any damage to the package be reported at the extradition offices, and managed after the distributor’s policy. We select themselves out the cheapest option to keep our low shipping costs.


Unclaimed Consignments

At the ordered but not picked goods the customer is charged a minimum fee of * 150 kronor to cover
Mitro Trading administration and transportation costs. The envelope is left in the 14
days of mail proxy before it is returned.

* Unclaimed consignments worth up ill 2500kr charged with 150 kr.Överstigande value

is charged with 10% of its value to cover expenses, freight etc.

Discounted products is not possible to return the


Payment

Mitro Trading provides Klarna in the current situation.


Liability And Guarantee

Any use of the products we sell at your own risk and we replace not products or equipment that has been damaged in connection with the use of our products. Mitro Trading 6 months warranty on all products unless otherwise stated. To return a defective product should first fill in a return notification. When the return application pass sends the customer into the product. Note that a resulting return code does not return by itself will be accepted. Sent a product back without the return number or inappropriate packaging can return be delayed or denied completely. Mitro Trading test all returned products, and there is no error or fault caused by handling errors customer will be charged 199 SEK Mitro Trading expenses. Mitro Trading has the right to either remedy the defect or redelivery. The customer has the right to return a product if the product characteristics different from the product description.


Transport damages

Transport damage shall as soon as possible be reported to the distributor and Mitro Trading. The customer should not bail out a package that looks damaged, even if you think the contents are undamaged. If you find damage only after opening package complain immediately distributor and Mitro Trading.


Secrecy

Mitro Trading is responsible for personal data leaving the customer in the purchase and stored insecure computer systems and managed under the provisions of the Personal Data Act. customer Information
leaving the order is only used internally and is sent only to third
parties if required to complete the order, such as billing and
logistics partner. The customer has the right to request the information Mitro Trading has
saved. You also have the right to request that the data be changed or deleted.
Contact customer service for this.


Cookies

Mitro Trading’s online store uses cookies and must be under the law on
electronic communication to inform all visitors about this. If you have not
cookies enabled, you can still look at the products in the store, but you can
not acting. The cake is used to keep track of your shopping cart.